Carlo Azimonti. Il Padre della "Bustocchità"

UL NOSTAR PA' CARLEU !

La Sua morte avvenuta il 22 marzo 1958 , è stata un lutto per tutta la città che pochi mesi prima gli aveva conferito la targa d'oro e il Diploma della Civica Benemerenza.

'L ha finì da batti ul so tié, par dila a üsanza da Busti. Ma intratantu che nön, squasi tüci, a lassam a nostra cá e a fam u ültam viagiu a cá dul Bìa muci muci, senza scumudá tropo i egenti, par lü s'é mösta tuta a citá, sciui e poaiti, grandi e pisciniti, Sendagu e Preostu, deputá e senadui, industriai, marcanti e lauanti, predi e frá e monighi, i fiö di esili e di scöi, i urfanèi e i vegi dul ricoar, in pochi paòl tüti chi chi pudéan andaghi dré a faghi i unuranzi e a dighi páa ültima völta:
" Adiu Pá Carlö. Ti se fèi in quattar par nögn e candu gh'ea a guèra e dopu, in Cumön e föa: ti se stèi par nögn na pruidenza candu gh'ea chi i tudeschi, e sempar ti se mustrá un bon büstocu, lauadùi e amisi di lauadui, e tüta genti unesta la t'ha sempar vurzü ben.
Nön ta rinraziam, e ta regordaèm fin al di dul giüdizi, ma ul Signui al ta daá a giüsta paga par chel bòn cha t'é fei."

Inscì i diséan cont a buca, o cont ul cöi tuci i person ch'andea dadré a carocia tüta piena da cuonn dul Municipi, di suciazion, di amisi.
E una völta tantu l'ea propri a veitá.
Ma mén, intantu che ul poar Pa Carlö al fea páa ültima völta ul giru dàa so Büsti, e al paséa danànzi al Monumentu, ho credü da vidé saltá föa da chel truncòn da marmu tutti i nostar morti da chèla guèra.
Chela dul quindas-dasdotu cha 'l ha vüstu, lü inscì giùan, diventá ul pá da tüci e fass in quatar parchè i fiö da Büsti ch'ean al fronti, sa sentissan süstegnüi, e fa grüppu inturnu al cáru e cantaghi a canzon dul Piave.
Ma anmò püssé bel 'l é stèi candu ul curtèu 'l ha rasentá a Santa Maia.
Tutt'an trattu una gran lüsi russa tèm un fögu l'ha vistì tüta a gésa e da déntar s'é sentü vignì una vusi dulza dulza cha l'ha dì:
"O cau ul me Pá Carlö, ti m'é vurzü ben in vita, e men ta vöu ben in morti."
Inscì m'é parsu da sentì e anche s'ho sugná, 'l é vea non fursi ch'ul nostar Pá Carlö e a Madona du aüitu éan amisi e sa vuéan bén tantu che lü 'l ha fèi ul libar sü a Mamma di Bustochi?
Ma m'acorgiu da fala tropa longa e ch'un chei vön al ridi di me panzánighi.
E püi, propi in stì amui da fedi da patria e da famiglia, in sti sentimenti da om ch'al sé fei da par lü, e al se dèi inturnu pa ütá i oltar a sulevàssi da a miséa, da büstocu inamuá da a so cità cha 'l ha vurzü celebrá anca cont áa pèna, propri par sti virtü, mèn a credu che 'l nostar Pá Carlö al restaá vivu un bèl pèzu in mezu a tuci nögn.

Vögn da BÜSTI
Tratto dall'ALMANACCO DELLA FAMIGLIA BUSTOCCA per l'anno 1959
a cura di Giorgio Giacomelli