UL NOSTAR PA' CARLEU !

La Sua morte avvenuta il 22 marzo 1958 , è stata un lutto per tutta la città che pochi mesi prima gli aveva conferito la targa d'oro e il Diploma della Civica Benemerenza.

'L ha finì da batti ul so tié, par dila a üsanza da Busti. Ma intratantu che nön, squasi tüci, a lassam a nostra cá e a fam u ültam viagiu a cá dul Bìa muci muci, senza scumudá tropo i egenti, par lü s'é mösta tuta a citá, sciui e poaiti, grandi e pisciniti, Sendagu e Preostu, deputá e senadui, industriai, marcanti e lauanti, predi e frá e monighi, i fiö di esili e di scöi, i urfanèi e i vegi dul ricoar, in pochi paòl tüti chi chi pudéan andaghi dré a faghi i unuranzi e a dighi pa a ültima völta : Adiu Pá Carlö. Ti se fèi in quattar par nön e candu gh'ea a guèra e dopu, in Cumön e föa: ti se stèi par nön na pruvidenza candu gh'ea chi i tudeschi, e sempar ti se mustrá un bon büstocu, lavuadùi e amisi di lavuadui, e tuta genti unesta la t'ha sempar vurzü ben. Nön ta rinraziam, e ta regordaèm fin al di dul giüdizi, ma ul Signui al ta daá a giusta paga par chel bòn ca te fei. Inscì i diséan cont aa buca, o cont ul cöi tuti i person ch'andea dadré a carocia tüta piena da curonn dul Municipi, di sociazion, di amisi. E una völta tantu l'ea propri a veritá. Ma mén, intantu che ul poar Pa Carlö al fea pa a ultima völta ul giro da a so Busti, e al paséa danànzi al Monumentu, ho credü da vidé saltá föa da chel truncòn da marmu tutti i nostar morti da chèla guèra dul quindas-dasdotu cha 'l ha vüstu, lü inscì giùan, diventá ul pá da tüci e fass in quatar parchè i fiö da Büsti ch'ean al fronti sa sentissan süstegnüi, e fa gruppu inturnu al cáru e cantaghi a canzon dul Piave. Ma ammò pussé bel 'l é stèi candu ul curtèu 'l ha rasentá a Santa Maia. Tutt'an trattu una gran lüsi russa tèm un fögu l'ha vistì tüta a gésa e da déntar s'é sentü vignì una vusi dulza dulza cha l'ha dì: "O car ul me Pá Carlö, ti m'é vuü ben in vita, e men ta vöu ben in morti. Inscì m'é parsu da sentì e anche s'ho sugná, 'l é vea non fursi ch'ul nostar Pá Carlö e a Madona du aüitu éan amisi e sa vuéan bén tantu che lü 'l ha fèi ul libar sü a Mamma di Bustochi?"
Ma m'acorgiu da fala tropa longa e ch'un chei vön al ridi di me panzánighi. E püi, propi in stì amui da fedi da patria e da famiglia, in sti sentimenti da om ch'al sé fei da par lü, e al se dèi inturnu pa ütá i oltar a sulevàssi da a miséa, da büstocu inamuá da a so cità cha 'l ha vurzü celebrá anca cont áa pèna, propri par sti virtü, mèn a credu che 'l nostar Pá Carlö al resterá vivu un bèl pèzu in mezu a tuci nön.

Vögn da BÜSTI

Tratto dall'ALMANACCO DELLA FAMIGLIA BUSTOCCA per l'anno 1959
a cura di Giorgio Giacomelli.

Altri Articoli di storia Bustocca