RUBÌNA

1983 - 2° premio “Tarlisu d’oro” Famiglia Sinaghina

In dul cantón püsè bel
e püsé in vista dul mé apartamentu,
ò piantá, senza radisi,
in un vasu pien da sassi e tèra da cimentu,
dù bröchi da rübina,
négar e völti fin al plafón,
biuti da gemm e pien da spén
‘na ragnéa da ram sechi e fén.
I ò catái ‘na matina da dicembar
in sü ‘na scïesa, un pó in föa,
versu a brüghiéa,
e dopu ‘na nóci da fiucáa
a buschèssa ‘l éa tüta ‘na giascéa,
quasi un marcá da pizzi da Sangál.
A ogni culpu cha gha déu cunt’ul falción
ma piuéa sü i mán, sü a facia e sül paltó,
‘na mána da gutti bianchi e giasci,
quasi d’un santu a benedizion.
S’ea sutu a i festi da Natal
e cunt’i fii d’argentu e cu’i balúni
ò guarnì dáa rübina i dù brucúni.
Un albar da Natal tème ches chì,
senza föi cha croda e tütu sbarlüsentu
l’ò mai vüstu inscì bel in tütu ul casamentu.
Da chèla ölta lá a mé rubina,
l’é lá piantáa in dul cantón da cá mia,
tème ‘na bandéa anca se sguarnìa.
L’é un simbul da custanza, da nögn,
di nostar génti, di génti da brüghiea,
che sempar drìzi e sempar in pé
i laúan disinvolti, senza vultássi indré.
E pö, ogni ölta cha casciulá i ögi
in dul cantón daa mè rübina,
ma pái da idé ammó a piana tüta bianca,
i gùti ca briléan intantu ca crudéan,
i ram tücc ricamái in mèzu a gran giascéa,
i fii d’argentu du albar da Natal.
Darbón, a mé rübina l’é diventáa a mé amisa,
l’è tüta ‘na belèza, l’è tüta un urnamentu,
drìza, senza radisi, l’è tüta un ardimentu,
piantáa, inscì, tal qual, senza tant stói,
in mezzu ai sassi e a tèra da cimentu.


Nell’angolo più bello
e più in vista del mio appartamento,
ho piantato, senza radici,
in un vaso pieno di sassi e terra di cemento,
due rami di robinia,
neri e alti fino al plafone,
nudi di gemme e piene di spine
una ragnatela di rami secchi e fini.
Li ho colti una mattina di dicembre
in una siepe, un po’ in fuori,
verso la brughiera,
e dopo una notte di neve
la boschessa era tutta una ghiacciaia,
quasi un mercato di pizzi di Sangallo.
Ad ogni colpo che le davo col falcione
mi pioveva sulle mani, sulla faccia e sul paltò,
una manna di gocce bianche e ghiacci,
quasi di un santo la benedizione.
Si era sotto le feste di Natale
e con i fili d’argento e con i palloni
ho guarnito della robinia i due rami.
Un albero di Natale come questo,
senza foglie che cadono e tutto luccicante
non l’ho mai visto così bello in tutto il casamento.
Da quella volta la mia robinia,
è la piantata in un angolo di casa mia,
come una bandiera anche se è sguarnita.
È un simbolo di costanza, nostro,
della nostra gente, della gente della brughiera,
che sempre diritti e sempre in piedi
lavorano disinvolti, senza voltarsi indietro.
E poi, ogni volta che caccio la gli occhi
nell’angolo della mia robinia,
mi pare di vedere ancora la pianta tutta bianca,
le gocce che brillavano intanto che cadevano,
i rami tutti ricamati in mezzo ad una grande ghiacciaia,
i fili d’argento dell’albero di Natale.
Davvero, la mia robinia è diventata la mia amica,
è tutta una bellezza, è tutta un ornamento,
diritta, senza radici, è tutta un ardimento,
piantata, così, tale quale, senza tante storie,
in mezzo ai sassi e la terra di cemento.


Maria Giovanna Basaglia


Altre composizioni di Maria Giovanna Basaglia