La crisi - di Enrico Crespi - poesia dialettale in Bustocco

A Crisi e a Speranza


Tratto da: Na fiama e na canzon 1959
Post nubila Phoebus.
A Crisi
La finir anca-l un bel d sta crisi!...
Dopo 'l brt, vegn da solitu 'l seren
e, candu la va m, ul Bartoldu al disi
che 'pna 'l volta, anlua la va ben.

A speranza
Ul tempu al pasa; al pasa in d'un mumentu;
e d par d cajcos da neun ga moui
e, teme nivul ch'al disperdi ul ventu,
ga svanisi e scumpaj dul nostar coui
fina ul ricordu di bj d da festa
cunt'i so' incanti, cunt'i so' ilsion...

Dum a speranza la moui mai, la resta
anch'in mezz'a i scunforti, a i delsion :
la ma cumpagna fin' a ltam d:...
chela l' sempar ltima a mu!...


Enrico Crespi 1959


Altre composizioni di Enrico Crespi