Al Regi daa Famia BstcaBsti Grandi, nuembar 2008

Men a ghho fei csu cha in di ltam Almanachi
a gh scritu p naguta in dialtuche bstochi !!!
In di prim, men a disu mia da bsii,
a ghhea s: dul Crespi, dul Bottigelli, daa Maurina
e dun cai vgn dltar, tanti bei puesii,
e i storii dul Carlu Azimonti ? chichesia, ta mtan legria.
V Regi cha si impurtanti a duassi pretndi
da tci i soci, bstochi e bustesi, da lengi
e rilengi ul dialtu insc lu podan imprendi.
Scsemi o Regi, sa v fei perdi tempu,
ma l gi n p cha ghhea sul gssu sta rasn,
m ghho tru lucasin, e da tas a sum sti bn non.
Magra a f a figa dun perdabl,
(vgn cha fa perdi tempu, par fa pass ul so)
sa l insc, ul vostar pardon a l par men n regl.
Al gha mila rasn chell tal cha la d:
che cugnussi e vu ben aa prpia tra,
al prpi dialtu e aa prpia culta,
a l a cundizin necessaria
par cap e rispet di ltar a sa.
A saldu V e tci i soci daa Famia
e sperem che ul Signui al gha daga a saluti e a pasi,
e ngn cerchem da daghi tr a chel pruerbiu cal disi:
laua, mangia, bi e caga, e lassa cha la vaga.

Cun rispettu va saldu

Angelo Crespi (Masn)