Ta auguru Tempu - di Elli Michler - versione bustocca di Angelo Crespi

Ta auguru tempu


Büsti Grandi, dicembar 2015

Ta auguru tempu

A ta auguru nón un regál chichesìa,
ta auguru dumá chell che ul püssé dáa genti la gh’ha nón.
Ta auguru tempu, par diertísi e par ridi;
sa tal’impegni pulidu te podaé ricavan ‘n caicòssa.

Ta auguru tempu, par ul tó fá e ul tó pensá,
nón dumá par ti, ma anca par regalal ái oltar.
Ta auguru tempu nón par fá sveltu a curi,
ma tempu par essi cuntentu.

Ta auguru tempu, non dumá par passál,
ta auguru tempu parché te podi vanzàn:
tempu par fáti stravisu e tempu par fidassi
e non dumá par guardá ul relógiu.

Ta auguru tempu par guardá i stel
e tempu par cressi, par maüá.
Ta auguru tempu par speá da nöu e par amá.
Al gh’ha nón pü sensu a rimandá.

Ta auguru tempu par truási da par ti,
par vivi ogni tó dì, ogni tó úa teme un regal.
Ta auguru tempu anca par parduná.
Ta auguru da veghi tempu pa' a vita.


Redazione in Bustocco di Angelo Crespi
Ti auguro

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo per la vita.

Poesia di Elli Michler (1923 – 2014)

Altre composizioni di Angelo Crespi