Ricette di cucina bustocca


Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
Süpa da oli
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
Pulti, fasö e verzi
Ul lessu
I pulpétti
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
Verze alla cappuccina
Stüá in cónscia
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
Brusciti (versione commentata)
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
Cazöa (secondo C. Azimonti)
Ul legua (la lepre)
Giülèpu
Risotu da muì pü
Risotu cunt a lüganiga
Consigli per un buon risotto
Minestra e Minestrone
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
Pasta e fasö
Risu, züca e laci


Ul figasci
Ul figasci

Ul figasci al sa impsta, conti fghi,
btt, zccar e punci.
L ul bumbn di vggi antghi,
dul paisn e i s fi,
da massa, pai s fadghi,
che ogni ctta ta lu impgna
anca bn sa l stamgna.
Ma, lu mngia nca ul scii,
e ul nustrn, ga f uni.
Ul fuast, dogni culi,
ga d ul vntu el s vali.
Par un crpu, l ul Signi,
parchl prga el d cali,
e lurdna nca ul Dutti:
the cap, cnthin i i!?
Gsta, gsta sta bundnza
e tramnda a nost snza!

(poesia pubblicata a dal magistero dei bruscitti)Altre ricette