Ricette di cucina bustocca


Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
Süpa da oli
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
Pulti, fasö e verzi
Ul lessu
I pulpétti
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
Verze alla cappuccina
Stüá in cónscia
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
Brusciti (versione commentata)
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
Cazöa (secondo C. Azimonti)
Ul legua (la lepre)
Giülèpu
Risotu da muì pü
Risotu cunt a lüganiga
Consigli per un buon risotto
Minestra e Minestrone
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
Pasta e fasö
Risu, züca e laciRicetta di cucina bustocca: risotto

Risotu da muì pü

Un bel tondu da risotu
gialdu gialdu e pocu cotu,
ben cundì e schizetà
da lüganiga e cervela;
una bona infurmajàa
e ‘na spèsa mantecàa;
fèghi dentu una burèta
e impienìla da barlèta,
o barbera da vignòn,
cha trà a tèra anca un leon;
mangè, génti, senz’ingann
a scampì da là cent’ann !

Consigli per un buon risotto


Altre ricette