Ricette di cucina bustocca


Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
Süpa da oli
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
Pulti, fasö e verzi
Ul lessu
I pulpétti
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
Verze alla cappuccina
Stüá in cónscia
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
Brusciti (versione commentata)
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
Cazöa (secondo C. Azimonti)
Ul legua (la lepre)
Giülèpu
Risotu da muì pü
Risotu cunt a lüganiga
Consigli per un buon risotto
Minestra e Minestrone
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
Pasta e fasö
Risu, züca e laci


Süpa da oli
Süpa da oli


Un caldái da fasuìti;
ácqua, e déntar èrbaèlla;
fögu chiètu da sciochìtti.
Fá rustì in d’una padèlla,
óli e áj e sciguìtti
sá e pévar e canèlla,
‘na tumátasa e un póru.
Cand' aa conscia la par d‘óru:
dén’tüscóss’in daa pignátta;
suttu fögu forti, a büi
fin che ul vónciu al fá fregüi,
e a brudáia, l’é cumpátta.
Pàn da Busti, a fètti, a fetti
bén sitii ‘me tant ‘uffèll,
in marmìtti o tazzinètti;
trüsa aa mánna ‘gnüa dul cièll;
vöja sü, a cazzüètti
fasuìtti e brödu e pèll;
quátta giù a maseá:...
mangia ‘n pástu maj pruá!
Numastá mètt’ul furmáj:
in Quarésma l'é un gran guáj.
Vén pütòst, dul Gran Noè,
che ul da mágr’al bráma adré!

di Ernesto BottigelliAltre ricette