Ricette di cucina bustocca


Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
Süpa da oli
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
Pulti, fasö e verzi
Ul lessu
I pulpétti
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
Verze alla cappuccina
Stüá in cónscia
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
Brusciti (versione commentata)
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
Cazöa (secondo C. Azimonti)
Ul legua (la lepre)
Giülèpu
Risotu da muì pü
Risotu cunt a lüganiga
Consigli per un buon risotto
Minestra e Minestrone
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
Pasta e fasö
Risu, züca e laci

Cucina bustocca: il merluzzo della cascina dei poveri
Ul marlüzzu dáa cassina di poi


Oli bon da ravettón,
o linùsa fréscu d’ùla,
bén rustì, cunt’i scarón,
e pürgá cont’áa scigúa.
Tajé déntar a buccón
ul marlüzzu e fé fà púla,
cun paétta o cüggiaón,
e vultèll ‘na völta súla.
Cand’ul giüsu l’é surbì,
l’é al tògu, e mangié inscì!
S’al vúrì cunt’ul cuntùrnu
e pulpì, da möiá déntu:
oli tantu e vérdu intùrnu,
faìna mista da furméntu,
bén quèrciá, métal al fúrnu;
chan l’é sügu ul cundiméntu, a pitanza l’é lì intátta:...
‘na pulénta, e vén da pátta...!

di Ernesto BottigelliAltre ricette