La giöbia del 2006La manifestazione, quest'anno, si è svolta sotto una copiosissima nevicata !
Büstocu
'Na ölta sa fea tüscòssi par vivi tüci insèma, in di cùrti, cun tantu amùi pà a tèra, cun tantu vuèssi ben e cunt'ul Regiu ca cumandea.
Mò, ognadögn al sa ritìa in dul so bögiu (camara bagn e cüsinén) e sa cugnùssi pü nanca ul visén.
'Taliàn
Una volta si faceva di tutto per restare in tante famiglie a vivere insieme con tanto amore per i lavori dei campi, con tanta solidarietà e con il Regiù che comandava.
Adesso si cerca di isolarsi ognuno nel proprio appartamento (camera, bagno e cucinino) e non si conosce neanche il vicino di porta.


La Giöbia del club "ul cuarantacénchi"

In sül circuìtu d'ul pule,
a gaìna la tìa dre,
ul Ferari da carton,
che u àn pasà, le stèi un capon.

Poa nöen, sa la và inanzi inscì,
da stremìzi, ta fan muì,
cerchèm almènu, in d 'ul pulè,
da rià prim, e iòl indrè.

Chesta chi le u ucasion,
da regulà a circulazion,
Cunt ul rabèl, ch'à gh'è in stràa,
sa vivi pü, tüta a giurnàa.

Cunt'ul Ferari fèi inscì,
gh' è pü ul rìsciu, da muì
e cunt' àa ucelina, risparmià,
ul guèrnu, al tìa ul fià.

Ma in dàa vita, gh' è sempar i ma,
a gaìna, le drè schinchignà,
cunt'ul risciu, du aviaria,
la po' 'n dà, in gambi in l' aia.

E par cantàla, in d 'una nòta,
la finìsi, bèle còta,
e ul Ferari da carton,
al sa büta, in d'ul tulon.

Viva chi, ch'à va in pentèra,
e pai dané, in gòm a tèra,
in d'ul cò, gh'àn da pensà,
dumà candu, an da mangià.

A gaìna, la guarda indré
gh' à da un 'ugiàa, in sü i dü pé,
"Gh 'ù pagüa, che casu mai,
te me scoldi, ul caldai."

Il Poeta di Gaeta
( Mario Candiani)La Giöbia del club "Redentore"Panorama della Piazza con alcune GiöbieLa Giöbia della Famiglia BustoccaIndice articoli sulla Giöbia