A SCARPA DI REMAGIRacconto Natalizio bustocco !


Ul Remàgiu e a scarpa sü a finestra
Sèm sempu chì al campu di cent pertighi ! Candu sa tràta d’un caicòssa d’impurtanza, violtar fiö a saì pü cume vignìgan a cò. Sèm atàca a Natal e a saì non nanca ‘s’al vöi dì rompi ul pianétu! Mo a va lu disu men.
Ai nosti tempi a sa fea un vistì nöu ogni morti da Vescu, ch’al vöi pö dì che na ölta fèi un vistì, gha n’éa da passà di ann prima da fan un oltar, parchè inlua anca i danè i ‘ndéan aturnu cun sü i zùcar: cand’ i éan andèi föa dul sacugén, prüma ch’i turnéssan indré a gh’a n’éa da passà di lün !
Par fa ul vistì nöu. Chan sa duéa fal, sa spicéa ch’al vignéssi Natal, ma non tüci i ann, a Natal, sa pudéa fa ul vistì nöu, par chèla rasòn ch’a v’hu già dì.
Epüi a gha vuéa faghi idè al Bambén ch’ a saéan ch’ al éa gnü al mondu e ch’ a séan pronti a fàghi festa. E, par fagal saé, a gha vuéa un cai sègn, a gha uéa metti indossu un caicossa da nöu. Al ea ‘sé un panétu, una scialpéta, una scupàzza, candu propi sa pudéa non crumpà un pàa da scarpi o un capèl. Anca un làzzu al éa ‘se, ma al gha uéa !
Rompi un pianétu al vöi dì: “cerca cunt i so forzi da tiàssi föa dàa stèla dàa disfurtüna, par métasi sutu aa stela dun Bamben, ch’ al è chèla cha porta furtüna; s’intendi paa genti bona e bràa, e non pa i balabiùti” !
E chesta al è vüna.
Mo, sentèm un po’ chel sapütu lì, ch’ al và àa scöa rumana, e al paì che tüta a sapienza gha l’abia indossu lü: “Te sé bon da dimi ul parché a Natal a scarpa a la sa meti sut’ul camén o in sül cumò, e inveci chan gha passa i Remagi a scarpa a la sa meti föa daa finestra ?”
Eccu, ch’al vanza lì tenme ul Bacual da Rho, chel tal ch’al saéa non nanca ma sa féa a fa cösi ul giasciu senza fal dislenguà !

Cià, cüntèmala sü ancha chèsta chi !
Ul Bambèn al é il fiö dul Signùi e al é Signùi anca Lü, tème ch’ al é ul Signùi anca ul Spuritu Santu: tri person in dun Signùi sul. Chéstu a lu saì, parché a va l’han fèi imprendi pulidu àa cumpièta.
Tenme un Spiritu Santu, ul Bambén al passa dapartütu; daa capa dul camén, dul bögiu dàa ciàia e anca di müi, senza fa fadigà. In chelonche situ cha metì a scarpa, ul Bambén a lu tröa sübitu.
Aa mèti döntu chèl ch’al ha a meti döntu, dopu d’aéssi sicürà ch’i dorman tüci, e via, al và ‘me ul ventu !
Ul Remagiu, inveci, anca par via ch’al gha adrè ul camèl, s’al tröa föa non a scarpa daa finestra, a gha tuca gnì giù dul caàl, tià föua ul mazu di ciài, verd’ i üsci e pèrdi dul gran tempu. Bögna, par sta rason chì, cercà da ütàl, metendughi a scarpa a purtàa da man. Anzi, i brai fïö – s’ a ghè giù a fioca – a lu scuan ignà pulidu, in manéa che ul camèl dul Remagiu al poda caminà in sül netu e fa a svelta a fa pasà tüci i cassin prüma ch’al vegn dì. Parchè ul Remagiu al vöi mia fass’ idé, e cand’ al vègn ciàu al töa su e al và a cà sua.
Mo, i capì ul parchè e ul parcumi ?
- e chèla da fa cösi ul giàsciu senza fal dislenguà ? - chesta chì, incö, a va lu cöntu propi non ! …… Sa disì ? ém da dìgala, par cuntentà ul gòssu ? Ma sì, ‘ndèm ! A sa fa inscì: a sa meti döntu un pan da giasciu in dul caldài, e dopu, inveci da pizàghi sutu ul fögu, sa gha sa piza sutu a fioca ! Al é bela che fèi !

Tratto da: scampoli di storia Bustocca

Altri articoli di storia