Pasqua


Eviva stu bèl dì, sta bèla festa !
O bássa o vòlta, apèna cha la ria,
a cá, chi 'l é chi u tègn !, nisögn gha resta,
i mènan tüci i toll, i scapan via.

L'é in fondu 'na mania, un fass vidé
sü quatar röi, a custu da finì
in fìa indiana, schisciái sü dadré
d'un vedr' e cuntentassi da sghisì

un tucheten da lagu malamenti
par fermassi a mangiá 'na chai manéa
o dá fastidi in cá di tó paénti.

Dumàn, chandu a baldóia l'é finìa,
mort e ferì a fá 'na spetascéa,
a dimi ch' ho fèi ben a stá a cá mèa.

Luigi Caldiroli

Altre composizioni di Luigi Caldiroli