Cheng & Crespi: Import – Export
Cheng & Crespi: Import – Export
L'arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.
-Theodor Wiesengrund Adorno-

Büsti a l’é ‘na tèra senza un zìcu da ventu: estái ümidi e còldi, inverni ümidi e frègi. Candu c’a sum riá chí, a sèu nànca dué c’a stéu. Bufá vía dul mé paesi senza nànca salüdá. A fácia ca tè èdi in d’ul quadru tacá sü da drè da mèn a l’é ‘na fácia da giàsciu. ‘Na fácia culúi zafràn. A mé mäma. Dü ögi ca rídan, un crapón da cavèi negar, sempar vistía da rússu.
In chèla a sentu un rumúi, a ma vóltu e a édu vèri ul purton. Al vèn déntar dul capanón, al guárda in giru e candu c’al ma édi al vègn drìzzu dué c’a sum mén. Al g’ha vent’ann, vistí tutto prada gucci & so on. Al gh’a na riultèla in man, al ma guarda sornione come un pesce in carpione. A l’è dré surídi. A ga dumàndu:
- Tell me, boy, ‘ste cerchi cusè? Danè? I ciài daa mè mersédes? –
Quella nera sportiva che si vede luccicare dall’ampio finestrone che dà sul cortile.
Al ridi sguaiá tème un pulón: al tía föa dàa sacógia i ciai dàa sua, da mersédes. E la indica con la canna della pistola. E’ decisamente meglio della mia. Al ma pài da cugnússal, chèl fiö chí: al g’ha na fàcia da lüsèrta ch’a la sa desméntega nón. Al dísi nagutta.

- A sum un pèssu d’acqua dúlza, balèn, un pèssu piscinén. A sun chi dul 1982, dumà par lauá. Hu mai fèi mal a nissögn. A l’è véa, anca se tüci mó a ma ciàman “padrón”: a gh’ö trédas uperäri chi laúan chí aa “Cheng & Crespi: Import-Export”. A idea l’èa a mia, ul Crespi al gh’a dumá metü i danè. Mo’ che lü a l’è ndèi in pensión, ul padrón a sum mén. Hu impará da lü a parlá ul büstoccu: lü al parléa dumá chèll. A chi témpi là, i egénti hín sempar gnüi chi a Büsti par lauá. Mó hin chi da Büsti ch’i van via, i van tüci a Milàn. I fiö d’inchö hin tüci guaglioni fèi sü teme i ossi di pèssi: bianchi e fèi da nagútta. Un chèi Cristu da tròppu e i vöran lauà pü par tí. Quandu c’ha gh’èu mén quìndas ann a curéu ‘me ‘n cuníli. E alúa a sèu anca püssè bón. A füria da vardà sempar ul bicéu mèzu vöi e mèzu piènu, ho imparà a béal sü e pensàghi pü.

Ul fiö al pèrdi a pascénza, al vusa da tasé, al spàra in l’àia e d’ul sufittu al vègn giú un chèi tòcu da quadrèll. Il ragazzo emette poi una serie di suoni in cinese mandarino.
- - 在您膝盖老人 (Inginocchiati vecchio!) – al vùsa.
A sun chí in ginögiu, cont’una riultèla püntáa sü ul có.
- Mister non sparare dimmi solo che cosa vuoi. - A barbèlu tème un para da müdanti tacà sü a sügà. U àcqua c’a te èdi in d’i mé ögi a l’è non …mà sa dìsi ‘pioggia’ in bustocco? Quante cose devo ancora imparare…
Chèll fiö chí al fá ul tuáia. Al rídi. Preme la canna calda sulla mia nuca. A ma vègn in mènti i mé muntägni, i risé da Shangài, i donn cunt i pé püciá in du àcqua a catá sü ul rísi, ul sú c’hal tàia i ögi e a pèll e…
-Bentrovato papà. – al dìsi dumà.
Ul fàcia da lüserta al m’ha sparà. A sentu dumà un dulúi sturnu, e nagutta d’òltar. In pochi istanti vedo milioni di fotogrammi. Stagh’aténti fiö, a scarlà in d’aa memória i saltan föa i fantasmi. Mo a ma rigòrdu tüscossi. Suta l’umbría da ‘na magnólia, a màma da chèll balén chí a l’èa a tusa püssé bèla da Shangài. A l’èa ul dì prima da partì pa gní chí a Büsti. Püssè da vént’ann fá.
I mè ögi, prima da incrusciàssi i vàrdan in l’àia, föa dul finestròn: niul longhi e strenci. A al ma pai da vèssi drè idè a giurnàa püssé bèla da chí a cent’ann.

Paolo Stelluti


Altre composizioni Paolo Stelluti