Ricette di cucina bustocca

-
-
Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
-
Süpa da oli
-
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
-
Pulti, fasö e verzi
-
Ul lessu
-
I pulpétti
-
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
-
Verze alla cappuccina
-
Stüá in cónscia
-
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
-
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
-
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
-
Brusciti (versione commentata)
-
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
-
Cazöa (secondo C. Azimonti)
-
Ul legua (la lepre)
-
Giülèpu
-
Risotu da muì pü
-
Risotu cunt a lüganiga
-
Consigli per un buon risotto
-
Minestra e Minestrone
-
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
-
Pasta e fasö
-
Risu, züca e laci
-


Ul figasciö
Ul figasciö

Ul figasciö al sa impásta, cont’i fìghi,
büttéì, züccar e punciö.
L’é ul bumbón di vìggi antìghi,
dul paisàn e i só fiö,
dáa masséa, pai só fadìghi,
che ogni cótta ta lu impègna
anca bén sa l’é stamègna.
Ma, lu màngia ànca ul sciùi,
e ul nustràn, ga fá unùi.
Ul fuasté, d’ogni culùi,
ga dá ul vàntu e’l só valùi.
Par un córpu, l’é ul Signùi,
parché’l pürga e’l dá calùi,
e… l’urdìna ànca ul Duttùi:…
t’he capì, cànt’hin i ùi!?
Güsta, güsta ‘sta bundànza
e tramànda a nost’ üsànza…!

(poesia pubblicata dal Magistero dei bruscitti)Altre ricette