Ricette di cucina bustocca

-
-
Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
-
Süpa da oli
-
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
-
Pulti, fasö e verzi
-
Ul lessu
-
I pulpétti
-
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
-
Verze alla cappuccina
-
Stüá in cónscia
-
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
-
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
-
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
-
Brusciti (versione commentata)
-
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
-
Cazöa (secondo C. Azimonti)
-
Ul legua (la lepre)
-
Giülèpu
-
Risotu da muì pü
-
Risotu cunt a lüganiga
-
Consigli per un buon risotto
-
Minestra e Minestrone
-
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
-
Pasta e fasö
-
Risu, züca e laci
-Ricetta di cucina bustocca: risotto

Risotu da muì pü

Un bel tondu da risotu
gialdu gialdu e pocu cotu,
ben cundì e schizetà
da lüganiga e cervela;
una bona infurmajàa
e ‘na spèsa mantecàa;
fèghi dentu una burèta
e impienìla da barlèta,
o barbera da vignòn,
cha trà a tèra anca un leon;
mangè, génti, senz’ingann
a scampì da là cent’ann !

Consigli per un buon risotto


Altre ricette