Ricette di cucina bustocca

-
-
Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
-
Süpa da oli
-
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
-
Pulti, fasö e verzi
-
Ul lessu
-
I pulpétti
-
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
-
Verze alla cappuccina
-
Stüá in cónscia
-
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
-
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
-
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
-
Brusciti (versione commentata)
-
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
-
Cazöa (secondo C. Azimonti)
-
Ul legua (la lepre)
-
Giülèpu
-
Risotu da muì pü
-
Risotu cunt a lüganiga
-
Consigli per un buon risotto
-
Minestra e Minestrone
-
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
-
Pasta e fasö
-
Risu, züca e laci
-


Süpa da oli
Süpa da oli


Un caldái da fasuìti;
ácqua, e déntar èrbaèlla;
fögu chiètu da sciochìtti.
Fá rustì in d’una padèlla,
óli e áj e sciguìtti
sá e pévar e canèlla,
‘na tumátasa e un póru.
Cand' aa conscia la par d‘óru:
dén’tüscóss’in daa pignátta;
suttu fögu forti, a büi
fin che ul vónciu al fá fregüi,
e a brudáia, l’é cumpátta.
Pàn da Busti, a fètti, a fetti
bén sitii ‘me tant ‘uffèll,
in marmìtti o tazzinètti;
trüsa aa mánna ‘gnüa dul cièll;
vöja sü, a cazzüètti
fasuìtti e brödu e pèll;
quátta giù a maseá:...
mangia ‘n pástu maj pruá!
Numastá mètt’ul furmáj:
in Quarésma l'é un gran guáj.
Vén pütòst, dul Gran Noè,
che ul da mágr’al bráma adré!

di Ernesto BottigelliAltre ricette