Ricette di cucina bustocca

-
-
Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
-
Süpa da oli
-
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
-
Pulti, fasö e verzi
-
Ul lessu
-
I pulpétti
-
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
-
Verze alla cappuccina
-
Stüá in cónscia
-
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
-
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
-
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
-
Brusciti (versione commentata)
-
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
-
Cazöa (secondo C. Azimonti)
-
Ul legua (la lepre)
-
Giülèpu
-
Risotu da muì pü
-
Risotu cunt a lüganiga
-
Consigli per un buon risotto
-
Minestra e Minestrone
-
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
-
Pasta e fasö
-
Risu, züca e laci
-

Cucina bustocca: il merluzzo della cascina dei poveri
Ul marlüzzu dáa cassina di poi


Oli bon da ravettón,
o linùsa fréscu d’ùla,
bén rustì, cunt’i scarón,
e pürgá cont’áa scigúa.
Tajé déntar a buccón
ul marlüzzu e fé fà púla,
cun paétta o cüggiaón,
e vultèll ‘na völta súla.
Cand’ul giüsu l’é surbì,
l’é al tògu, e mangié inscì!
S’al vúrì cunt’ul cuntùrnu
e pulpì, da möiá déntu:
oli tantu e vérdu intùrnu,
faìna mista da furméntu,
bén quèrciá, métal al fúrnu;
chan l’é sügu ul cundiméntu, a pitanza l’é lì intátta:...
‘na pulénta, e vén da pátta...!

di Ernesto BottigelliAltre ricette