UL PALAPIANTANIDA (2004)

Al sa ndrzza, grandisu e sulitri, pas stra Brghttu, in mzu ai cassn bssi e a campgna, ndu che qutar stramusci da pn i crcan - senza rissighi - da purtghi via l spzi i rbn da brgha.
Tutti i oeulti cha pssu da l o che caighidgn al ma dumnda: Ma chi l, poeu, stu Piantanida?, a usrvu a costrzin cha la gha a so frza e, rigurdndu l tmpu ndr, a du anm l, a signuna Maria Piantanida, a m prufesurssa da ginstica che, gi nanzi cunti n, la gha a stssa energa da giina campiunssa di Ulimpiadi dul trentassi.

A sontin palstra, inculuna insma a i m cumpgn da schoeua e, al so Via!, a cumnciam a marci.
- Un-uno, due!
E s cun chla gamba, prima pss bassa, poeu vlta; p ben drzzu.
- Avanti! Un-uno, due!

Hin i tri tempi dul pssu du ca e l d dinchoeu al sa scunfndi cun chl pass. A palstra a l l gran stdiu da Berln: un burdl da gnti i gurdan cun atenzin, pronti a tru un muimntu sbagli, a d gidzzi, a sbtti i mn cuntnti, par ricugnssi a s braa.
L la cumncia ul s esercizi; i muimnti i gnan voeun dr chll, cadenzi e svelti: un pssu a destra, gambi taci, brsci ncrusi, saltu, a tra e gambi slargi

- E no e de e tre e quttro!

Gh n silnziu datsa. U esercizi al va nanzi e l corpu al prdi ul so psu, a la sga vltu, al sa ga m n calimn. Schna ben drizza, a perpendcul cunti gmbi.

- Provate ancora!
E i tusn un po gnuchi di n sesnta i dintan i giin dul sbutu fascista.

A cit, pa a sclta dul regm e parch ga pisi, la fa id a stdiu comnl ul so spetcul da rdin, da vigi, da gnti sn.
A Maria l l, bla, rimia da tutti, porta banda da atltica.
Se l sport a l sti na qui oeulta missin, bn, l a l sti a s testimuninza viventi, pina da passin.

- Un-uno, due; avanti, pigrone!
I lizni i sigtan a fa esercizi pal sggiu da fn du n.
Dntar da palstra da schoeua sa snti a stssa tensin di grndi manifestazin, anca se i tusn i van propi nagta e i pgan i s err cun pal dui e a marela du esm.
S, parch l sport al richidi impgn e sacrifzi.
- Mi ringrazierete, quando sarete vecchie!

Ca signuna Maria, sa la dsi cus, m, cha la ma di pass fularma tutti i matn, dannzi al palazn dul sport chal gha l s nm, mn, cha vo fa a fisiuterapa pandrizz a schna?
Gh pass tanti n, ma a sntu anm - tme sal fdssi iei - ul psu di so ugii brschi; la du sempar vista da scr, pedgn e camista, drzza me n fsu, sulitria e grandiusa in da so ardnza imita, propi chstn, di giin chi ran da tanti Paesi al Palapiantanida, pa i Ulimpadi d stdnti.
Fursi, n mzzu a li, ga sar na campiunssa tme l

Mn, intntu, a v innzi un p maranguala a fa i m eserczi e a lssu sta i vultggi e i pirultti - che ga piasan tantu - pa a pagua da rest l ngrbia.

- E no e de e tre e quttro

Marinella Pozzi

Altre composizioni di Marinella Pozzi