GÉNTI STRAMBI DA BÜSTI

Di génti stràmbi, in da a stòria da Büsti, ghe n’è stèi a sé; ma sa cugnùsi pòcu di sti ròbi chì, un pó parchè àa scöa a sa insègnan nón, un pó parchè a Stòria “locale” l’è nón da mòda, e parchè, pargiónta, sa scrìvi dumà chèla séria.
Sti stòri chi, dónca, a hin nón séri, ma a hin frütu da ingégnu d’un quài büstócu di àn pasà.
BÜSTI BRÜSÀ(1)
Àn cincèntuvutantadüi prima dul Signùi
Tan par cumencià a gh’è a stòria da a fundazión da Büsti che, tüci i sàn, l’éa stèi edificà dai Gài (ch’a éan nón i pulàstar, ma i vègi Cèlti da età dul fèru). Infàti, ul Tito Livio e ul prédi Crèspi Castòldi (ch’a éan dü storici), a dìséan ca i Gài, cumandài dal re Belovéso, i éan ‘rivà visén a ul Tisén e i gh’éan risià cunt’i Etruschi. I Etruschi, dal só càntu, i éan stà mazài quàsi tüci, e i òltar ì éan stà pö casciài via dàa Padània. I Gài, a sto püntu, i gh’éan brüsà in daa brüghea tüci i só mòrti, parchè chèla l’éa a só usanza; inscì ul pòstu dàa cremazión o daa combüstión al s’éa ciamà Büsti, parchè l’éa ul campusàntu di Celti mòrti in guèra. Infàti, dal chèl dì lì in pö , ul stèma da Büsti al gh’a pitürà anca ul fögu insèma ai dü Bì (BB).
CRESPI RIZULÉN (2)
Arivà cunt’i Rumàn

N’óltra storia l’éa chèla di Crèspi. I Crèspi, ch’a in latén al vör dì rizulén, i discendéan da la “gens Crispa” dul “Crespus Sallustius”, un rumàn che l’ea migrà a Büsti dümila ann fà, inscì che anca al di d’incö, di Crespi a ga né ‘n burdèl. Alùa, a dìsu mén: se vün l’è nón rizulén, a l’è nón un Crèspi par da bón?
A CÒPIA “OTTO E PIUBELLA DE PUTEIS” (3)
Àn miledücentuquarantatrì dòpu Crìstu

In d’ul medioevo i prìm génti da Büsti che a hin cumpàrsi in d’un documéntu, a sa ciaméan “Otto e Piubella De Puteis” (ch’al vör dì “Pozzi”). “Piubella”, in léngua taliàna, al vör dì “püse bèla”, (ca l’è già da par lé un nòmm stràmbu) ma sa capissi nón püse bèla da chì! Püse bèla da Büsti? ...o di só suél? Chèstu chì l’è un bèl mistéru!
UL CRISTÒFAN DUL ZIMELÉN (4)
Àn milequatarcèntunuàntadü

Püse inànzi in daa Stòria a gh’éa a scupèrta daa Mérica, che l’éa stèi fà da ul Cristòfan Culómbu. Sì parchè al Culómbu l’éa da Büsti, l’éa nón da Gènua! Ul Cristòfan l’éa ul fiö dal Culómbo Zimelén da Büsti, ch’a l’éa ul fiö dul Zimèl. Chèsta l’è a ragion dàa presenza da tanti büstochi in daa Mérica. Ma chèstu fatu l’è nurmàl, parchè, candu ul Cristòfan l’èa sbarcà su l’ìsula da Sàn Salvadùi, al gh’èa truà già lì i Büstochi insèma ai Indiàn! Ma chèsta stòria chì, per definiziòn, a sa pó nón cüntala, parchè se nón ul “Columbus Day” di Mericàn al divènta ul “Zimelén Day”.
A VÀCA DUL TÖRÖTÖTÖ (5)
Àn milesescèntrenta

Càndu a gh’éa a pèste dul milesesicentutrénta (chèla dul Manzòn) a sa cüntéa a stòria da a vàca dul Törötötö. Tüci i diséan “a Vaca dul Törötötö a beü a löna!”, sì parchè càndu a vàca la beéa in dàa pésìna da piàza Sànta Maìa, a löna, cha la sa specèa in du àcua, l’éa sparìa! Insci ca tüci a diséan ca l’èa stèi a vàca a béla. E un quài vün al vuéa anca giüstizià a bèstia!
Inscì i Sàgi dul vilàgiu i gh’èan ciamà un vègiu, brütu, spùrcu ch’al paréa ün òm salvàdigu; ma chèl vègiu la guarì a vàca cunt’üna puzión!
Sì parchè ul vigiàsciu, ‘na ölta ch’a la tò a cùa daa vàca, chesta chì, cunt un “sbrofu da cü”, l’ha bütà sul müson dul vìgiu ul liquàm, inscì che l’ea diventà tül marón. I risàa ch’ean sciupà in dàa piàza va i làssu imaginà. Ma, dopo a puzión, a löna l’ea comparì, in dàa pésìna, téme da incàntu.
UL “RE BILÌ” (6)
Àn milevotucentuquatòrdas

In dul milevotucentuquatòrdas al gh’ea stèi a stòria dul “Re Bilì”. Ul Rè Bilì l’ea nón un rè, l’éa un caretè, ch’al sa ciaméa “Andrea Crespi”, cha un dì, in dàa cunfusión daa restauazión “postnapoleonica”, insema a ‘na quai òltra tèsta cólda téme lü, al éa brüsà un quai ufìciu cumünàl o al éa scepà ‘na quài butèga, tàntu par fà idé che lùi i sa ribeléan ài ‘ngiüstìzi (anca sa lùi i saéan nón né chi l’éa ul Napuleón, né chi éan i òltar).
Intàntu ul Crespi, par tri di, in dàa piaza da Sànta Maìa, al s’ea pruclamà “Re da Büsti”, tra i ridài di génti. Dòpu un quài dì, nisön pü al saéa nagùta dul règnu.
Da chì un quai vün a cumenciàa a dì: “l’ha a fà a fén dul Rè Bilì!”
FÉN


E cun chèsta stòria a finìsu u elencu di panzànighi che un quài büstócu màtu l’ha cünta sü in di àn (al sa èdi ch’a l’è ‘na malatìa genètica…).

1 - Un’invenzione letteraria del XVII secolo, operata da Diamante Marinoni e da Bonaventura Castiglioni (e ripresa dal canonico Giovanni Antonio Crespi Castoldi), narra, basandosi sul racconto di Tito Livio (Storie di Roma, Libro V) circa la fondazione di Milano ad opera di Belloveso, che il luogo di Busto trarrebbe origine dal luogo dove i Galli bruciarono i loro caduti nello scontro con gli Etruschi (bustum = sepolcro).
2 - Un anonimo scrisse, nel 1490, che i Crespi di Busto discenderebbero dalla romana “gens Crispa”, al pari di “Crispus Sallustius”.
3 - “Otto e Piubella de Puteo” sono due coniugi bustesi, citati in un documento del 1243, allegato al libro “Storia di Busto Arsizio” di Pio Bondioli
4 - La storiella del Cristoforo Colombo “bustocco” è tratta dal libro di Carlo Azzimonti ed Enrico Crespi “Giornate Bustocche”
5 - Episodio allegorico tratto dalla “Storia della peste avvenuta nel borgo di Busto Arsizio, 1630” – Giovanni Battista Lupi Bisone. Qui si narra che i saggi della Comunità di Busto chiamarono un vecchio per far ricomparire il riflesso della luna nell’abbeveratoio di Piazza Santa Maria. La colpa della scomparsa della luna fu attribuita ad una vacca. Il bovino, subita la pozione, emise uno “sbroffe di culo”, che ricoprì il vecchio “di mostaccio”. Anche il libro di C. Azzimonti E. Crespi dice che “La vàca dul Teureuteuteu l’ha beü a leuna”
6 - Dal libro “Busto Arsizio” di Stefano Ferrario. Il carrettiere Andrea Crespi Bosinetti, alla testa di alcuni rivoltosi, si era proclamato, per tre giorni, “Re di Busto”, il Re Bilì appunto.


Pagina principale Umorismo