Ul vangeli - di Carla Mocchetti - Bustocco

A prima ölta che ul Signui 'l ha fèi crèssi ul pan


I discepul s'hin tiai apressa al Signui e gh'han cüntá sü tüll chell ch'éan fèi imprendi ai egenti. Lü al gh'ha dì: "Tièmas a pusi daparnögn e fiadé un po'". L'ea talmén tanta a brègia da genti cha 'l 'ndea innanzi e indré cha gh'hean nanca ul tempu da mangiá. Han ciapá a barca e hin andèi dasparti.
I egenti cha i han vüsti andá, han mangiá a balossa, in manéa che dapartütu han cumenciá a curi a pé e hin riái prima. Candu ul Signui al é gnü giù dáa barca e 'l ha vüstu tüta a brègia da genti, gh'é gnü ul magón, parché éan tème i bèri daparlùi e al gh'ha fèi imprendi tanci robi. Intantu al éa gnü tardu bén, e i discepul gh'hin andèi atacu e gh'han dì: "Cheschì 'l é un situ luntan e 'l é giá dré sia. Mandai via in manéa chi podan andá a mangiá in di paesi atacu".
Ul Signui al gh'ha respundü: "Dèghi violtar da mangiá". I discepul gh'han dì: "Ma fèm nögn a 'ndá a crumpá düsentu scüdi da pan par dagal a lui ?" Ma lü al gh'ha dì dré lui: " 'Ndì a vidé quanti pan gh'hi lì". I han cüntái e gh'han dì: "Cen pan e dü pèssi".
Ul Signui anlua 'l ha cumandá da fai setá giù. S'hin setái giù tüci a rösci da centu o da cinquanta. Ul Signui 'l ha ciapá in man i cèn pan e i dü pèssi, 'l ha guardá ul cièl, 'l ha dèi a benedizión, 'l ha smezà i pan e i u féa passá ai só discepul par dai föa ai egenti. 'L ha spartì anca i dü pèssi ch'hin stèi assé par tüci chi tai cha gh'ea lì.
Han mangiá tüci assé e gh'é vanzá anmó dudas scorbi da tochi da pan e anca un chai pèssu. Chi tai ch'ean mangiá i pan éan cìnmila.


Il passo riportato a lato è tratto dall'opera di traduzione in bustocco del vangelo di San Marco compiuta dalla grande Carla Mocchetti.
Questa opera non va tradotta in Italiano. va letta così. Tutti conoscono l'episodio della moltiplicazione dei pani e pesci.
Qui conta leggere e comprendere che il Bustocco è adatto a qualsiasi opera, qualsiasi traduzione, anchhe evitando neologismi e usando parole arcaiche, del nostro bustocco più 'duro e puro'
Non avete letto nulla se non avete letto quest'opera.


Enrico Candiani, 1 ottobre 2016


Carla Mocchetti


Altre composizioni di Carla Mocchetti